Pedagoško-andragoško izobraževanje

PROGRAM PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKEGA IN SPECIALNOPEDAGOŠKEGA IZPOPOLNJEVANJA ZA STROKOVNE DELAVCE S SREDNJO IZOBRAZBO
Koordinatorka: Jana Hafner; tel.: 01 56 51 739, 01/5651 – 711 (tajništvo),  jana.hafner@svsgl.si
Št. ur: 180 (v več delih) št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: Laboranti, inštruktorji, učitelji praktičnega pouka ali drugega strokovnega delavca s srednjo ali srednjo strokovno izobrazbo.

Cilji:
Udeleženci se usposobijo za načrtovanje in izvedbo pedagoškega procesa ter za vodenje šolske dokumentacije, spoznajo in obvladajo temeljne zakonitosti učenja in poučevanja, spoznajo in razumejo razvojne značilnosti otroka, mladostnika in odraslega ter pomen upoštevanja posebnosti posameznika in njegovih posebnih potreb, spoznajo in razumejo psihosocialne odnose pri izobraževanju in delu ter razvijajo sposobnost za uporabo temeljnih načel za delo z otroki, mladostniki in odraslimi ter z otroki, mladostniki in odraslimi s posebnimi potrebami pri izobraževanju, …

Predavatelji in teme:

  • Razvojne značilnosti in psihološke osnove učenja – Bernarda Nemec 50 P
  • Načrtovanje in izvajanje učnega procesa – Vesna Lotrič 40 P
  • Osnove specialne in rehabilitacijske pedagogike – Maja Krajnc 20 P
  • Praktično pedagoško delo – Jana Hafner 10 PP
  • Strategije in metode praktičnega izobraževanja – Maruša Perger 60 D
  • Specialne in rehabilitacijske strategije in metode praktičnega izobraževanja – Suzana Krajnc Joldić 60 D

Obveznosti: Prisotnost na predavanjih (vsaj 80%) ter opravljene obveznosti po predmetniku. Po uspešno zaključenem programu kandidati pridobijo potrdilo, ki je javno veljavna listina.

Pogoji:
Študijski program se praviloma izvaja kot izredni študij, ob koncu tedna (petek popoldne, od 15.00 dalje, in v soboto dopoldne, od 8.00 dalje), na osnovi dogovora lahko tudi med tednom.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave: 15.10.2017 preko sistema Katis

Predvideni čas izpeljave: 14.11.2017 – 31.8.2018

Kraj izvedbe: SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA LJUBLJANA

Predvidena kotizacija: 590,00 €
Opombe: Kandidati dobijo dodatne informacije po e-mail: jana.hafner@svsgl.si, osebno na telefonski številki 01/5651 – 739 oz. 01/5651 – 711 (tajništvo). Če bo potrebno sprejeti sklep o omejitvi vpisa, bodo imeli prednost kandidati, ki so zaposleni v vzgoji in izobraževanju in imajo priporočilo delodajalca.

 

ODVESTILO O JAVNEM RAZPISU ŠTUDIJSKE POMOČI ZA SUBVENCIONIRANJE ŠOLNIN

15. 12. 2017 je bil v Uradnem listu in na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavljen Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v vrtcih in šolah v študijskem letu 2017/18.

Predmet javnega razpisa je subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev zaposlenih v glasbenih šolah, vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, srednjih šolah, višjih strokovnih šolah in dijaških domovih, ki so vpisani v razvid kot izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja.

Na razpis se je mogoče prijaviti do 18. 1. 2018. Nanj lahko kandidirajo strokovni delavci, ki so v študijskem letu 2017/18 vpisani v študijske programe za izpopolnjevanje izobrazbe navedene v razpisu.

Besedilo razpisa z vsemi prilogami je objavljeno na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.