Poklicna matura

Kaj vas čaka na tej spletni strani (klik)

Najprej – pod naslovom AKTUALNO – so objavljene novice, vezane na prihajajoči/tekoči rok poklicne mature. Aktualnim novicam sledijo pod posameznimi naslovi informacije o poklicni maturi. Do njih dostopate povsem preprosto – s klikom na naslov.

Priporočam, da se pred začetkom opravljanja poklicne mature o svojih pravicah in dolžnostih dobro informirate.A     K     T     U     A     L     N     O

4. december 2014:  zadnji rok za prijavo kandidatov in kandidatk na zimski rok poklicne mature

23. januar 2015: zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

29. januar 2015: zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

2. februar 2015: slovenščina (pisni izpit)

3. februar 2015: matematika ali tuji jezik (pisni izpit)

4. februar 2015: Vzgoja predšolskega otroka (pisni izpit)

5. – 14. februar 2015: ustni izpiti (razpored bo objavljen 3 dni pred začetkom ustnih izpitov na šolski oglasni deski in v spletni učilnici)

4. marec 2015: seznanitev kandidatk in kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

7. marec 2015: zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

 Najzanesljivejši koledar poklicne mature je objavljen na spletnih straneh Državnega izpitnega centra – tukaj (klik).

 

Še nekaj splošnih opozoril

 1. Matura v celoti poteka v stavbi na Kardeljevi ploščadi 28a.
 2. Pisni izpiti se vedno pričnejo ob 9.00. Kandidati in kandidatke se pred izpitnim prostorom zberejo najkasneje 20 minut pred tem. S sabo imajo le dovoljene pripomočke.
 3. Seznam ustnih izpitov bo objavljen tri dni pred pričetkom izpitov. Zavoljo varovanja osebnih podatkov bo seznam objavljen v spletni učilnici “Poklicna matura” (ključ dobite pri tajniku poklicne mature) in fizično na oglasni deski na Kardeljevi ploščadi 28a.
 4. Kandidati in kandidatke brez statusa dijaka/dijakinje ter udeleženci/udeleženke izobraževanja odraslih, ki katerega od izpitov nimate že plačanega s šolnino, morate stroške poravnati najkasneje do prvega izpita po veljavnem ceniku (klik).


 

Kaj je poklicna matura?

 • Poklicna matura je državni izpit, s katerim kandidati in kandidatke dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja ter poklicnega tečaja.
 • Poklicna matura je oblika zaključnega izpita – z opravljeno poklicno maturo kandidatka oziroma kandidat pridobi strokovno izobrazbo – naziv »vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok« (ki omogoča zaposlitev na delovnem mestu pomočnika/pomočnice vzgojitelja/vzgojiteljice).
 • Poleg tega daje opravljena poklicna matura pravico do nadaljevanja študija v višjih in visokih strokovnih programih.

Kdo lahko PRISTOPI k poklicni maturi na naši šoli?

Na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana se k poklicni maturi programa Predšolska vzgoja lahko prijavijo:

 • kandidatke in kandidati, ki so uspešno končali 4. letnik programa Predšolska vzgoja (srednje strokovno izobraževanje),
 • kandidatke in kandidati, ki so uspešno zaključili poklicni tečaj programa Predšolska vzgoja.

Kje in kako se PRIJAVIM in ODJAVIM?

Prijavite se na šoli, tako da izpolnite obrazec “PRIJAVA K POKLICNI MATURI” (klik). Mogoče ga je kupiti v knjigarnah, lahko pa si ga preprosto natisnete.

Izpolnjeno prijavo lahko oddate:

 • osebno v tajništvu,
 • osebno tajniku poklicne mature v času uradnih ur (ali po predhodnem dogovoru),
 • po (priporočeni) pošti na naslov šole.

Odjavite se na šoli tako, da izpolnite obrazec “ODJAVA OD POKLICNE MATURE – PREDMETA” (klik). Tudi ta obrazec lahko preprosto natisnete in ga izpolnjenega prinesete osebno v tajništvo, osebno tajniku poklicne mature v času uradnih ur (ali po predhodnem dogovoru) ali pa izpolnjen obrazec pošljete priporočeno po pošti na naslov šole.

POZOR! Če se od poklicne mature ne boste odjavili pravočasno, se šteje, da ste izkoristili rok. Pravočasna prijava in odjava od poklicne mature sta izključno vaša odgovornost.

POZOR, POZOR! K vsakemu roku poklicne mature se morate prijaviti na novo, saj se venomer prijavljate na posamezen rok poklicne mature.

PRIMER USTREZNEGA RAVNANJA! Kandidat se prijavi na spomladanski rok poklicne mature. Ker ima popravni izpit, k poklicni maturi v tem roku ne more pristopiti. Zato se mora v skladu s koledarjem poklicne mature od spomladanskega roka poklicne mature odjaviti, kar tudi naredi. Kandidat nato v juniju uspešno opravi popravni izpit, kar pomeni, da izpolnjuje pogoje za pristop k poklicni maturi. Na poklicno maturo – tokrat v jesenskem roku – se ponovno prijavi, saj ve, da prijava na spomladanski rok ne pomeni avtomatične prijave na jesenski rok.

PREDMETI poklicne mature

Predmeti na poklicni maturi se delijo na skupni in izbirni del. Kandidati in kandidatke tako opravljajo štiri predmete.

 • Prvi predmet: slovenščina
 • Drugi predmet: Vzgoja predšolskega otroka
 • Tretji predmet: matematika ali tuji jezik (angleščina, nemščina ali italijanščina)
 • Četrti predmet: Izpitni nastop in zagovor (trije nastopi in en zagovor)

Kako IZPOLNIM PRIJAVO k poklicni maturi?

Pomagajte si s priloženimi navodili.

Pomembno je, da izpolnite rubriko 16., če se prijavljate na poklicno maturo v celoti, (pri čemer ostane 18. prazna);

če pa se prijavljate samo k posameznemu ali posameznim predmetom, pa izpolnite rubriko 18. (pri čemer 16. ostane prazna).

Prvi predmet je SLOVENŠČINA, drugi VZGOJA PREDŠOLSKEGA OTROKA, tretji MATEMATIKA/ANGLEŠČINA/NEMŠČINA/ITALIJANŠČINA, četrti pa IZPITNI NASTOP IN ZAGOVOR.

Če ste že opravljali splošno ali poklicno maturo (ali ustrezni zaključni izpit), lahko uveljavljate izpite iz splošnih predmetov (1. in 3. predmet). Tudi v tem primeru se morate prijaviti NA VSE ŠTIRI predmete; pri tistih, ki jih želite uveljavljati, v prijavo v oklepaju napišite še uvelj., priložite pa tudi prošnjo za uveljavljanje izpitov. V prošnji pojasnite svoj položaj in priložite kopije ustreznih dokumentov (obvestilo o uspehu na splošni/poklicni maturi.)

Npr.

pRIJAVA NA POKLICNO MATURO_PREDMETI

ČAS pisanja in dovoljeni DOVOLJENI PRIPOMOČKI

IZPITNI PREDMET

OBSEG IZPITA DOVOLJENI PRIPOMOČKI

Slovenščina

IP 1: 9.00–10.00Prekinitev: 10.00–10.10IP 2: 10.10–11.10 kemični svinčnik ali nalivno pero

Angleščina

IP 1: 9.00–10.00Prekinitev: 10.00–10.10IP 2: 10.10–11.10 kemični svinčnik ali nalivno pero,enojezični in dvojezični slovar

Matematika

IP: 9.00–11.00 kemični svinčnik ali nalivno pero, svinčnik, radirka, trikotnik, geotrikotnik, kotomer trigonir, numerično računalo brez grafičnega zaslona in možnosti simbolnega računanja

Vzgoja predšolskega otroka

IP 1: 9.00–9.30Prekinitev: 9.30–9.40 IP 2: 9.40–10.40 kemični svinčnik ali nalivno pero

 

 

 

 

 

 

Navodila kandidatom in IZPITNI RED

Navodila kandidatom poklicne mature in izpitni red

PISNI IZPITI

 • Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9.00 dopoldne. Na šoli bodite najkasneje ob 8.30, da ugotovite, v katero učilnico ste razporejeni; učitelji vas v učilnice povabijo ob 8.45.
 • Poimenski razporedi po učilnicah bodo objavljeni na dan vsakega pisnega izpita ob 8.00 na oglasni deski pred učilnico 228.
 • S seboj nujno prinesite OSEBNI DOKUMENT (osebna izkaznica, potni list, dijaška izkaznica, vozniško dovoljenje), da vas nadzorna učitelja lahko legitimirata.
 • V izpitni prostor lahko poleg osebnega dokumenta prinesete samo dovoljene pripomočke za opravljanje izpitov (za katere morate poskrbeti sami – na šoli ne bo na voljo slovarjev, šestil, ravnil, žepnih računal).
 • S seboj lahko prinesete tudi vodo ali sok v plastenki, ki pa ne sme imeti nalepke.
 • Osebne stvari lahko zaklenete v svoje omarice ali pustite v učilnici, določeni za garderobo (običajno 215, pisalo bo na oglasni deski), ki bo med izpitom zaklenjena.
 • Strogo prepovedano je posedovati mobilni telefon v izpitnem prostoru! Četudi je mobitel izključen, gre za hujšo kršitev izpitnega reda, zaradi katere vam lahko prepovemo opravljanje izpita.
 • Na pisni izpit lahko zamudite do pol ure. Če zamudite več kot pol ure, vam nadzorni učitelj ne bo dovolil opravljati izpita.
 • Kadar med izpitnimi polami ni določen odmor, nadzorni učitelj zamenja izpitne pole v premoru, ki traja 10 minut. Kandidati med premorom ne smejo zapuščati izpitnega prostora.
 • Če s pisanjem izpita končate do 15 minut pred iztekom časa, lahko zapustite učilnico, sicer morate v učilnici počakati do konca pisnega izpita.
 • Kandidati morajo upoštevati navodila nadzornega učitelja, naloge morajo reševati samostojno, med seboj se ne smejo pogovarjati in motiti poteka izpita.

Kršitve maturitetnih pravil (71. člen Pravilnika o poklici maturi)

Pri vsakem pisnem izpitu dobite šifre, ki jih nalepite na izpitno gradivo (po navodilih nadzornega učitelja) in po izpitu vrnete.

Kršitve kandidatov pri izpitu so:

– vpisovanje neprimernih znakov ali neprimerne vsebine v izpitno polo,

– posedovanje pomožnega listka oziroma drugih nedovoljenih pripomočkov,

– oziranje, pogovarjanje oziroma sporazumevanje,

– prepisovanje ali dopustitev prepisovanja,

– uporaba pomožnega listka, elektronskih pripomočkov oziroma drugih nedovoljenih pripomočkov,

– motenje poteka izpita,

– ponavljanje kršitev in njihovo stopnjevanje,

– predložitev dela drugega kandidata,

– posedovanje gradiva z oznako izpitne tajnosti,

– zamenjava identitete kandidata.

Za kršitve se kandidatom lahko izrečejo naslednji ukrepi (72. Člen Pravilnika o Poklicni maturi):

– opomin,

– prekinitev reševanja izpitne pole,

– prekinitev dela izpita,

– razveljavitev vseh opravljenih izpitov poklicne mature.

V primeru prekinitve se izpitna pola ali del izpita oceni z nič točkami.

V primeru zamenjave identitete kandidata ali posedovanja gradiva z oznako izpitne tajnosti se prekine potek izpita in razveljavi vse opravljene izpite poklicne mature.

(Več preberite v Pravilniku o poklicni maturi).

USTNI IZPITI

 • Ustni izpiti bodo potekali v času, določenim s koledarjem poklicne mature. Bodite pozorni na to, da v spomladanskem roku praviloma sledijo pisnim izpitom in se pričnejo sredi meseca, medtem ko so v jesenskem in zimskem izpitnem roku posamezni ustni izpiti lahko pred posameznimi pisnimi izpiti.
 • Poimenski razporedi ustnih izpitov bo objavljeni na oglasni deski pri učilnici 228 in v spletni učilnici »Poklicna matura« vsaj tri dni pred začetkom izpitov. Ura, ki je kandidatu dodeljena, je čas, ko naj bo ta pripravljen pred izpitnim prostorom, ne pomeni pa nujno točnega časa, ko se bo njegov izpit pričel.
 • Tudi na ustne izpite prinesite osebni dokument.
 • Pri ustnih izpitih so dovoljeni enaki pripomočki kot na pisnih.
 • Ustni izpiti potekajo pred tri člansko komisijo. Izpraševalec je praviloma učitelj, ki dijaka oziroma kandidata ta predmet tudi poučuje. Druga dva člana komisije skrbita za pravilen potek izpita.
 • Potek:

Kandidat vstopi na poziv učitelja, člana izpitne komisije.
Izbere listek z vprašanji, ki ga lahko enkrat zamenja. Drugi listek obdrži, zamenjava ni več mogoča. Ponovna izbira listka ne vpliva na oceno.
Kandidat ima pravico do 15-minutne priprave na ustni izpit.
Ustni izpit traja do 20 minut.
Ko prvi kandidat odgovarja, se drugi pripravlja. Če kandidat pri pripravljanju uporabi konceptne liste, jih mora oddati komisiji, ta pa jih uniči.

Število pridobljenih točk je izpitna tajnost. Kandidat lahko dobi vpogled v doseženo število točk pri ustnem izpitu šele ob razglasitvi rezultatov mature.

PLAČILO izpitov za kandidate brez statusa

Plačilo za kandidate brez statusa

PoložnicaPOM

Navodila za izpolnjevanje položnice:

1. Vpišite svoj EMŠO – zapisano pri referenci.
2. Vpišite znesek – 50 € za posamezni izpit.
3. Vpišite osebne podatke.
4. Rok plačila: PRED zadnjim rokom za prijavo k maturi; ob prijavi mora kandidat priložiti kopijo potrdila o plačilu izpita/izpitov.
5. Če imate pri plačilu obrazca UPN težave, EMŠO kandidata razdelite na dva dela, tako da za letnico rojstva vstavite vezaj.
Primer: namesto SI00 203 – 0101999505011 vpišete SI00 203 – 0101999 – 505011

VPOGLED v izpitno dokumentacijo in plačilo vpogleda

Če želite imeti vpogled v izpitno dokumentacijo in izračun ocene, v roku treh dni po razglasitvi rezultatov vložite PISNO prošnjo na šolo. V njej navedite, v katere predmete želite imeti vpogled, priložite pa tudi dokazilo o plačilu stroškov vpogleda (znesek za posamezni izpit je 13 €).  V prošnji nujno napišite svojo telefonsko številko in/ali e-naslov, ki ga redno pregledujete, da vas lahko pravočasno povabimo na vpogled.

Najkasneje en dan po vpogledu lahko vložite pritožbo na oceno ali izračun ocene. O upravičenosti pritožbe šolska maturitetna komisija odloči v roku 15 dni. Če je pritožba upravičena, vam stroške vpogleda vrnemo.

 

PoložnicaPOM

Navodila za izpolnjevanje položnice:

1. Vpišite svoj EMŠO – zapisano pri referenci.
2. Vpišite znesek – 13 € za posamezni izpit (za več izpitov stroške seštejte; ne izpolnjujte za vsak izpit svojega plačilnega naloga).
3. Vpišite osebne podatke.
4. Rok plačila: PRED oddajo prošnje za vpogled.
5. Če imate pri plačilu obrazca UPN težave, EMŠO kandidata razdelite na dva dela, tako da za letnico rojstva vstavite vezaj.
Primer: namesto SI00 203 – 0101999505011 vpišete SI00 203 – 0101999 – 505011

 

Dodatne informacije o poklicni maturi 2014/15 lahko dobite pri tajniku poklicne mature, Alešu Zobcu, in sicer:

 • osebno v času uradnih ur,
 • po e-pošti (e-naslov: poklicna.matura.svsgl@gmail.com),
 • na oglasni deski pred učilnico 229 na Kardeljevi 16 in v pritličju na Kardeljevi 28a,
 • v spletni učilnici »Poklicna matura« (spletne učilnice SVŠGL >Matura>Poklicna matura).

Srečno in uspešno!

VEČ INFORMACIJ:

Splošne informacije o poklicni maturi (2013/2014)

Maturitetni koledar za leto 2014

Maturitetni izpitni katalog 2014

Izpit iz predmeta SM oz. 5. predmet na poklicni maturi