Poklicna matura

(zaključek izobraževanja po programu Predšolska vzgoja).


A K T U A L N O – zimski rok poklicne mature 2014

4. december 2014:  zadnji rok za prijavo kandidatov in kandidatk na zimski rok poklicne mature

23. januar 2015: zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

29. januar 2015: zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

2. februar 2015: slovenščina (pisni izpit)

3. februar 2015: matematika ali tuji jezik (pisni izpit)

4. februar 2015: Vzgoja predšolskega otroka (pisni izpit)

5. – 14. februar 2015: ustni izpiti (razpored bo objavljen 3 dni pred začetkom ustnih izpitov na šolski oglasni deski in v spletni učilnici)

4. marec 2015: seznanitev kandidatk in kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

7. marec 2015: zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

 

Najzanesljivejši koledar poklicne mature je objavljen na spletnih straneh Državnega izpitnega centra – tukaj (klik).

  

Matura v celoti poteka v stavbi na Kardeljevi ploščadi 28a.

PISNI IZPITI se vedno pričnejo ob 9.00.

SEZNAM USTNIH IZPITOV bo objavljen tri dni pred pričetkom izpitov na oglasni deski in v spletni učilnici »Poklicna matura«.

BODITE POZORNI NA TO, DA SO USTNI IZPITI V TEM ROKU VZPOREDNO S PISNIMI (tako ste lahko na ustni izpit razporejeni še pred pisnim).
KANDIDATI brez statusa dijaka in udeleženci izobraževanja odraslih, ki katerega od izpitov nimate že plačanega s šolnino, morate stroške poravnati najkasneje do prvega izpita.


 

Kaj je poklicna matura?

 • Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi strokovno izobrazbo – naziv »vzgojitelj/-ica predšolskih otrok«, ki mu omogoča kvalificirano zaposlitev.
 • Poleg tega daje pravico do nadaljevanja študija v višjih in visokih strokovnih programih brez dodatnih pogojev.

Kdo lahko pristopi k poklicni maturi na SVŠGL?

Na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana se k poklicni maturi programa Predšolska vzgoja lahko prijavi:

 • kdor je uspešno končal 4. letnik programa Predšolska vzgoja (srednje strokovno izobraževanje) na SVŠGL;
 • kdor je uspešno zaključil poklicni tečaj programa Predšolska vzgoja na SVŠGL.

Kje in kako se prijavim?

Prijavite se na šoli, tako da izpolnite obrazec PRIJAVA K POKLICNI MATURI (MSS-1-1, 224/05). Mogoče ga je kupiti v knjigarnah DZS. Obrazec si lahko tudi natisnete; dostopen je na spletni strani pristojnega ministrstva in v šolski spletni učilnici »Poklicna matura«.

Prijavo lahko oddate:

 • osebno v tajništvu,
 • osebno tajnici poklicne mature v času uradnih ur,
 • po pošti na naslov šole.

POZOR! Če k maturi v roku, h kateremu ste se prijavili, ne nameravate pristopiti, se do roka, določenega s koledarjem, in obrazcem ODJAVA OD POKLICNE MATURE – PREDMETA (MSS-1-OPM/05), odjavite.

K vsakemu roku se je treba prijaviti na novo. Če se na maturo prijavite, k njej pa ne pristopite, ste izkoristili rok, nikakor pa niste avtomatično prijavljeni na naslednji rok.

Kako izpolnim prijavo k poklicni maturi?

Pomagajte si s priloženimi navodili.

Pomembno je, da izpolnite rubriko 16., če se prijavljate na poklicno maturo v celoti, (pri čemer ostane 18. prazna);

če pa se prijavljate samo k posameznemu ali posameznim predmetom, pa izpolnite rubriko 18. (pri čemer 16. ostane prazna).

Prvi predmet je SLOVENŠČINA, drugi VZGOJA PREDŠOLSKEGA OTROKA, tretji MATEMATIKA/ANGLEŠČINA/NEMŠČINA/ITALIJANŠČINA, četrti pa IZPITNI NASTOP IN ZAGOVOR.

Če ste že opravljali splošno ali poklicno maturo (ali ustrezni zaključni izpit), lahko uveljavljate izpite iz splošnih predmetov (1. in 3. predmet). Tudi v tem primeru se morate prijaviti NA VSE ŠTIRI predmete; pri tistih, ki jih želite uveljavljati, v prijavo v oklepaju napišite še uvelj., priložite pa tudi prošnjo za uveljavljanje izpitov. V prošnji pojasnite svoj položaj in priložite kopije ustreznih dokumentov (obvestilo o uspehu na splošni/poklicni maturi.)

Npr.

pRIJAVA NA POKLICNO MATURO_PREDMETI

Odjava od poklicne mature

Če k maturi v roku, h kateremu ste se prijavili, ne nameravate pristopiti, se do roka, določenega s koledarjem, in obrazcem ODJAVA OD POKLICNE MATURE – PREDMETA (MSS-1-OPM/05), odjavite.

 

Dodatne informacije o poklicni maturi 2013/14 lahko dobite pri tajnici poklicne mature, Petri Županič, in sicer:

 • osebno v času uradnih ur (ponedeljek, 11.30-12.30, tel: 01/ 56 51 750, tajništvo na Kardeljevi 28 a – med prvim in drugim nadstropjem)
 • po e-pošti (e-naslov: poklicna.matura.svsgl@gmail.com)
 • na oglasni deski pred učilnico 229 na Kardeljevi 16 in v pritličju na Kardeljevi 28 a
 • v spletni učilnici »Poklicna matura« (spletne učilnice SVŠGL >Matura>Poklicna matura) – zanjo potrebujete uporabniško ime in geslo

Srečno in uspešno!

VEČ INFORMACIJ:

Splošne informacije o poklicni maturi

Maturitetni koledar za leto 2014

Maturitetni izpitni katalog 2014

Čas pisanja in dovoljeni pripomočki

IZPITNI PREDMET

OBSEG IZPITA DOVOLJENI PRIPOMOČKI

Slovenščina

IP 1: 9.00–10.00Prekinitev: 10.00–10.10IP 2: 10.10–11.10 kemični svinčnik ali nalivno pero

Angleščina

IP 1: 9.00–10.00Prekinitev: 10.00–10.10IP 2: 10.10–11.10 kemični svinčnik ali nalivno pero,enojezični in dvojezični slovar

Matematika

IP: 9.00–11.00 kemični svinčnik ali nalivno pero, svinčnik, radirka, trikotnik, geotrikotnik, kotomer trigonir, numerično računalo brez grafičnega zaslona in možnosti simbolnega računanja

Vzgoja predšolskega otroka

IP 1: 9.00–9.30Prekinitev: 9.30–9.40 IP 2: 9.40–10.40 kemični svinčnik ali nalivno pero

 

 

 

 

 

 

Navodila kandidatom in izpitni red

Navodila kandidatom poklicne mature in izpitni red

PISNI IZPITI

 • Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9.00 dopoldne. Na šoli bodite najkasneje ob 8.30, da ugotovite, v katero učilnico ste razporejeni; učitelji vas v učilnice povabijo ob 8.45.
 • Poimenski razporedi po učilnicah bodo objavljeni na dan vsakega pisnega izpita ob 8.00 na oglasni deski pred učilnico 228.
 • S seboj nujno prinesite OSEBNI DOKUMENT (osebna izkaznica, potni list, dijaška izkaznica, vozniško dovoljenje), da vas nadzorna učitelja lahko legitimirata.
 • V izpitni prostor lahko poleg osebnega dokumenta prinesete samo dovoljene pripomočke za opravljanje izpitov (za katere morate poskrbeti sami – na šoli ne bo na voljo slovarjev, šestil, ravnil, žepnih računal).
 • S seboj lahko prinesete tudi vodo ali sok v plastenki, ki pa ne sme imeti nalepke.
 • Osebne stvari lahko zaklenete v svoje omarice ali pustite v učilnici, določeni za garderobo (običajno 215, pisalo bo na oglasni deski), ki bo med izpitom zaklenjena.
 • Strogo prepovedano je posedovati mobilni telefon v izpitnem prostoru! Četudi je mobitel izključen, gre za hujšo kršitev izpitnega reda, zaradi katere vam lahko prepovemo opravljanje izpita.
 • Na pisni izpit lahko zamudite do pol ure. Če zamudite več kot pol ure, vam nadzorni učitelj ne bo dovolil opravljati izpita.
 • Kadar med izpitnimi polami ni določen odmor, nadzorni učitelj zamenja izpitne pole v premoru, ki traja 10 minut. Kandidati med premorom ne smejo zapuščati izpitnega prostora.
 • Če s pisanjem izpita končate do 15 minut pred iztekom časa, lahko zapustite učilnico, sicer morate v učilnici počakati do konca pisnega izpita.
 • Kandidati morajo upoštevati navodila nadzornega učitelja, naloge morajo reševati samostojno, med seboj se ne smejo pogovarjati in motiti poteka izpita.

Kršitve maturitetnih pravil (71. člen Pravilnika o poklici maturi)

Pri vsakem pisnem izpitu dobite šifre, ki jih nalepite na izpitno gradivo (po navodilih nadzornega učitelja) in po izpitu vrnete.

Kršitve kandidatov pri izpitu so:

– vpisovanje neprimernih znakov ali neprimerne vsebine v izpitno polo,

– posedovanje pomožnega listka oziroma drugih nedovoljenih pripomočkov,

– oziranje, pogovarjanje oziroma sporazumevanje,

– prepisovanje ali dopustitev prepisovanja,

– uporaba pomožnega listka, elektronskih pripomočkov oziroma drugih nedovoljenih pripomočkov,

– motenje poteka izpita,

– ponavljanje kršitev in njihovo stopnjevanje,

– predložitev dela drugega kandidata,

– posedovanje gradiva z oznako izpitne tajnosti,

– zamenjava identitete kandidata.

Za kršitve se kandidatom lahko izrečejo naslednji ukrepi (72. Člen Pravilnika o Poklicni maturi):

– opomin,

– prekinitev reševanja izpitne pole,

– prekinitev dela izpita,

– razveljavitev vseh opravljenih izpitov poklicne mature.

V primeru prekinitve se izpitna pola ali del izpita oceni z nič točkami.

V primeru zamenjave identitete kandidata ali posedovanja gradiva z oznako izpitne tajnosti se prekine potek izpita in razveljavi vse opravljene izpite poklicne mature.

(Več preberite v Pravilniku o poklicni maturi).

USTNI IZPITI

 • Ustni izpiti bodo potekali v času, določenim s koledarjem poklicne mature. Bodite pozorni na to, da v spomladanskem roku praviloma sledijo pisnim izpitom in se pričnejo sredi meseca, medtem ko so v jesenskem in zimskem izpitnem roku posamezni ustni izpiti lahko pred posameznimi pisnimi izpiti.
 • Poimenski razporedi ustnih izpitov bo objavljeni na oglasni deski pri učilnici 228 in v spletni učilnici »Poklicna matura« vsaj tri dni pred začetkom izpitov. Ura, ki je kandidatu dodeljena, je čas, ko naj bo ta pripravljen pred izpitnim prostorom, ne pomeni pa nujno točnega časa, ko se bo njegov izpit pričel.
 • Tudi na ustne izpite prinesite osebni dokument.
 • Pri ustnih izpitih so dovoljeni enaki pripomočki kot na pisnih.
 • Ustni izpiti potekajo pred tri člansko komisijo. Izpraševalec je praviloma učitelj, ki dijaka oziroma kandidata ta predmet tudi poučuje. Druga dva člana komisije skrbita za pravilen potek izpita.
 • Potek:

Kandidat vstopi na poziv učitelja, člana izpitne komisije.
Izbere listek z vprašanji, ki ga lahko enkrat zamenja. Drugi listek obdrži, zamenjava ni več mogoča. Ponovna izbira listka ne vpliva na oceno.
Kandidat ima pravico do 15-minutne priprave na ustni izpit.
Ustni izpit traja do 20 minut.
Ko prvi kandidat odgovarja, se drugi pripravlja. Če kandidat pri pripravljanju uporabi konceptne liste, jih mora oddati komisiji, ta pa jih uniči.

Število pridobljenih točk je izpitna tajnost. Kandidat lahko dobi vpogled v doseženo število točk pri ustnem izpitu šele ob razglasitvi rezultatov mature.

Plačilo izpitov za kandidate brez statusa

Plačilo za kandidate brez statusa

PoložnicaPOM

Navodila za izpolnjevanje položnice:

1. Vpišite svoj EMŠO – zapisano pri referenci.
2. Vpišite znesek – 50 € za posamezni izpit.
3. Vpišite osebne podatke.
4. Rok plačila: PRED zadnjim rokom za prijavo k maturi; ob prijavi mora kandidat priložiti kopijo potrdila o plačilu izpita/izpitov.
5. Če imate pri plačilu obrazca UPN težave, EMŠO kandidata razdelite na dva dela, tako da za letnico rojstva vstavite vezaj.
Primer: namesto SI00 203 – 0101999505011 vpišete SI00 203 – 0101999 – 505011

Vpogled v izpitno dokumentacijo in plačilo vpogleda

Vpogled v izpitno dokumentacijo in plačilo vpogleda

Če želite imeti vpogled v izpitno dokumentacijo in izračun ocene, v roku treh dni po razglasitvi rezultatov vložite PISNO prošnjo na šolo. V njej navedite, v katere predmete želite imeti vpogled, priložite pa tudi dokazilo o plačilu stroškov vpogleda (znesek za posamezni izpit je 13 €).  V prošnji nujno napišite svojo telefonsko številko in/ali e-naslov, ki ga redno pregledujete, da vas lahko pravočasno povabimo na vpogled.

Najkasneje en dan po vpogledu lahko vložite pritožbo na oceno ali izračun ocene. O upravičenosti pritožbe šolska maturitetna komisija odloči v roku 15 dni. Če je pritožba upravičena, vam stroške vpogleda vrnemo.

 

PoložnicaPOM

Navodila za izpolnjevanje položnice:

1. Vpišite svoj EMŠO – zapisano pri referenci.
2. Vpišite znesek – 13 € za posamezni izpit (za več izpitov stroške seštejte; ne izpolnjujte za vsak izpit svojega plačilnega naloga).
3. Vpišite osebne podatke.
4. Rok plačila: PRED oddajo prošnje za vpogled.
5. Če imate pri plačilu obrazca UPN težave, EMŠO kandidata razdelite na dva dela, tako da za letnico rojstva vstavite vezaj.
Primer: namesto SI00 203 – 0101999505011 vpišete SI00 203 – 0101999 – 505011

 

Izpit iz predmeta SM oz. 5. predmet na poklicni maturi