Statusi in prilagoditve

Poseben status imajo dijaki, ki se vzporedno izobražujejo po več izobraževalnih programih, pripravljajo na mednarodna tekmovanja v znanju ali so perspektivni oziroma vrhunski športniki.

Vrste statusov so:

• status dijaka, ki se vzporedno izobražuje,
• status dijaka perspektivnega športnika,
• status dijaka vrhunskega športnika,
• status dijaka tekmovalca.

Tem dijakom se prilagodijo šolske obveznosti, kar podrobno ureja poseben pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaka. Pravilnik je objavljen na spletni strani šole.

Vloga – status športnika

Šola prilagodi pogoje dela tudi dijakom s posebnimi potrebami v skladu z njihovo odločbo.

PRILAGODITVE ZA DIJAKE, KI NIMAJO FORMALNEGA STATUSA

Vsem, ki se aktivno udejstvujejo na različnih umetniških področjih, lahko učitelji v dogovoru z razrednikom in starši občasno prilagodijo njihove obveznosti:

• Dijaki so od pouka opravičeno odsotni le v primerih, ko razrednika vnaprej obvestijo o izostanku (z uradnim obvestilom kluba ali institucije in soglasjem staršev o odsotnosti).

• Od napovedanega pisnega ocenjevanja so opravičeno odsotni le, če se vnaprej dogovorijo z učiteljem, pri katerem je pisno ocenjevanje napovedano (odsotnost je možna samo na podlagi uradnega opravičila kluba, institucije in soglasja staršev).

• Pri sprotnem ocenjevanju, izdelavi poročil, nalog in drugih obveznosti se lahko opravičijo do tri dni po nastopu, tekmovanju ali pripravah, ki trajajo več kot dva dneva.

V posebnih primerih se o terminu opravljanja obveznosti dogovorijo z učiteljem.

Vloga – prilagoditev obveznosti na šoli

IZGUBA STATUSA OZ. POSEBNIH PRILAGODITEV

Dijak izgubi status ali prilagoditve, če ob koncu ocenjevalnega obdobja ni dosegel pozitivne ocene. Status oz. prilagoditve si ponovno pridobi, če v roku, določenem za popravljanje ocen, pridobi pozitivno oceno.

Do konca šolskega leta izgubi status ali posebno prilagoditev vsakdo, ki ima več kot 10 neopravičenih ur ali mu je izrečen vzgojni ukrep, višji od ukora razrednika.

Vsi dijaki, ki imajo status ali posebne prilagoditve, morajo vsaj enkrat na leto nastopiti na šolski prireditvi. Tisti, ki imajo status športnika, so po potrebi dolžni sodelovati v šolskih reprezentancah.